Програмата е създадена през 2001 година и е първият успешен опит да се съчетаят в българското висше образование подходи в програмирането, интернет технологиите и филологията. Насочена е към бакалаври и магистри от всички филологически специалности, които се интересуват от тенденциите в компютърната лингвистика - едно от най-динамично развиващите се научни направления в съвременната лингвистика.
Обучението е специализирано в областта на семантиката, компютърната лексикография, синтез на текст, трансформация на текст в текст, машинен превод, езикови ресурси, софтуерни средства за обработка на текстове, уеб дизайн, както и на съвременните форми на киберкултурата, (нет)-литературата и електронните библиотеки.
Програмата разполага с напълно оборудвана компютърна зала, която е изцяло на разположение на студентите.
Завършилите студенти получават много добра основа за научни занимания в областта на компютърната лингвистика, както и по-широка компютърна и лингвистична грамотност, даваща възможност за нестандартни практически приложения. Програмата дава изключително добри възможности за професионална реализация в научни центрове, във водещи IT фирми, в популярни национални и специализирани медии.