Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

Екип на програмата

доц. д-р Атанас Атанасов
(ръководител на програмата)
Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси: синтаксис, компютърна лингвистика, електронни речници
Контакти: email
лична страница

проф. д-р Ренета Божанкова
Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси: филология, дигитална хуманитаристика, съвременна литература и култура, теория и история на литературата, електронно чуждоезиково обучение
Контакти: email

проф. д-р Андрей Бояджиев
Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси: старобългарски език, история на българския език, история на руския език, електронни публикации, маркиращи компютърни езици (XML, XSLT, XQuery, HTML, CSS)
Контакти: email

проф. д-р Светла Коева
Институт за български език, Българска академия на науките
Научни интереси: Компютърна лингвистика, компютърна обработка на естествения език, езикови технологии; формално описание на естествените езици – морфология, синтаксис и семантика; компютърни речници, лексикално-семантични мрежи и онтологии; автоматично извличане на информация; автоматична корекция на правописа и граматиката; машинен превод
Контакти: лична страница

проф. д-р Мария Нишева-Павлова
Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси: Информатика и компютърни науки: функционално програмиране; логическо програмиране; системи за компютърна алгебра; системи, основани на знания; извличане на информация; семантични технологии; цифрови библиотеки; машинно самообучение; биоинформатика
Контакти: email
лична страница

проф. д-р Петя Осенова
Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси: граматическо моделиране, езикови ресурси, корпусна лингвистика, лингвистични теории, отношението между граматика и речник
Контакти: лична страница

доц. д-р Иван Держански
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките
Научни интереси: типология, семантика, морфология, корпусна лингвистика, методика на лингвистиката, въпроси на превода
Контакти: лична страница

доц. д-р Милена Добрева
Факултет по математика и информатика, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси:

доц. д-р Владимир Сотиров
Българска академия на науките
Роден съм през 1944. Завършил съм математика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Докторантурата ми по логика бе в МГУ "М. В. Ломоносов". Целият ми трудов стаж е минал в Института по математика и информатика при БАН. Продължавам да чета лекции по математическа логика и близки до нея дисциплини като логически методи в лингвистиката, езикът на формалното и др. Превел съм и съм редактирал много книги по история на математиката, забавна математика и пр. Едно от активните ми занимания напоследък е да популяризирам математиката не като система от формули и теореми, а като поглед върху света. Изнасям популярни беседи пред ученици и студенти.
Научни интереси: Математическа логика: формални модели на философски и лингвистични категории, каквито са законите на мисленето, модалностите, темпоралностите и пр.
Контакти: email
лична страница

доц. д-р Екатерина Търпоманова
Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Научни интереси: общо езикознание, балканско езикознание, морфология, граматични категории, типология, корпусна лингвистика
Контакти: email

гл. ас. д-р Цветана Димитрова
Институт за български език, Българска академия на науките
Научни интереси: теоретична и приложна лингвистика; корпусна лингвистика; диахронна лингвистика; синтаксис; диахронен синтаксис; езикови промени; лингвистична анотация
Контакти: email
лична страница

гл. ас. д-р Светлозара Лесева
Институт за български език, Българска академия на науките
Научни интереси: лексикална семантика, аргументна структура, семантико-синтактично съотнасяне, семантични релации, разработване на компютърни речници, корпуси, лексикално-семантични мрежи (УърдНет), семантико-синтактични ресурси (ФреймНет, ВърбНет) и др.
Контакти: email
лична страница

гл. ас. д-р Мария Тодорова
Институт за български език, Българска академия на науките
Мария Андреева Тдорова е главен асистент в Секция по компютърна лингвистика на Института за български език „Проф. Любомир Анрейчин“ при Българската академия на науките.
Докторската ѝ дисертация е на тема "Типология и свойства на устойчивите словосъчетания в българския език. Глаголни фразеологизми."
Автор е на редица публикации, представящи електронните езикови ресурси, разработвани в СКЛ и техните приложения – Българския национален корпус, Българския уърднет, специализирани речници на съставните думи в българския език и др.: Български POS анотиран корпус – особености на граматичната анотация (2014), Семантично анотирани ресурси за българския език – БулСемКор (2014), Формализиран морфосинтактичен речник на глаголни фразеологизми в български (2016)
Участник в над 20 научни проекта, в публични лекции и семинари, популярзирщи компютърното писание на естествени език, както и в образвателни кампании и иницатви на ИБЕ.
Преподавател по Корпусна лингвистка в магистърската програма по Компютърна лнгвистка. Интернет технлогии в хуманитаристката.
Научни интереси: теоретична лингвистика – морфо-синтактични явления, лексикална семантика, аргументна структура, синтаксис; компютърна лингвистика и компютърна обработка на естествения език – компютърни речници, лексикално-семантични мрежи, семантични релации, корпуси, лингвистична анотация
Контакти: email
лична страница