Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката

Възпитаници на програмата

Светлозара Лесева
Випуск: 2001/2002
Магистърска теза: Формално представяне на семантични отношения в българския език за целите на компютърната лингвистика
Професионалните ми интереси са в сферата на лексикалната семантика, аргументната структура, семантико-синтактичното съотнасяне, семантичните релации, разработването на компютърни речници, корпуси, лексикално-семантични мрежи (УърдНет), семантико-синтактични ресурси (ФреймНет, ВърбНет) и др.
Професионална реализация: Главен асистент към Секцията по компютърна лингвистика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ - БАН. Научна степен „доктор“ от 2012.
За програмата: Представител съм на първия випуск на програмата и от самото ѝ начало се чувствам съпричастна с нейното развитие. Благодарение на нея ми бе даден невероятният шанс да започна да се занимавам професионално с компютърна лингвистика в България, нещо, което правя и до днес.
Контакти: email
лична страница

Ивелина Стоянова
Випуск: 2001/2002
Магистърска теза: Граматическа многозначност на формата „се“ с оглед на компютърния анализ на български език
Професионална реализация: Сътрудник (софтуерни приложения) към Секцията по компютърна лингвистика, Институт за български език - БАН. Защитена научна степен „доктор“ през 2012.
За програмата: Аз съм представител на първия випуск на магистърската програма от далечната 2001/02 година. Програмата ми даде възможност да се запозная и да започна да се занимавам с една непозната за мене дотогава научна област - компютърната лингвистика, която се превърна в мой основен професионален интерес от тогава насам. Даде ми основните познания, но най-вече ми представи огромните и вълнуващи перспективи за развитие на новите технологии и приложението им за обработка на български език.
Контакти: email
лична страница